🔸مناجاتی سید الشهدا ع و گریز گودال امام بی کفن را دوست دارم شه دور از وطن را دوست دارم به سینه می زنم در تکیه هایشکه این سینه زدن را دوست دارم اگرچه در غمش اندوهگینممن این داغ و محَن را دوست دارم... ...لبم ذکر "حسین جانم" گرفتهبخوان روضه دلم را غم گرفته