یا زینب (س)   خیرت قبول ، دست تو دست بگیر داشت چشمت عنایتی به من سر به زیر داشت حاتم نشسته بود که با دست بشمرد ؟ بیت کریم پرور تو چند اسیر داشت؟ دستش شکست بس که حریمت فقیر داشت لطف خدا میان کمان تو تیر داشت دستت درست ، روح صغیرم کبیر شد پس کو برات دیدن شش گوشه ، دیر شد   خانم نگاه کن ز تو جاهی نخواستم سختی بده ، من  از تو رفاهی نخواستم من راضیم اگر که بریزی دو تکه نان بودن کنار سفره ی شاهی نخواستم گفتی : خودت به درد دلم می خوری فقط من هم به غیر تو که  پناهی نخواستم دستت درست…