یا صاحب الزمان (عج)   نکرده ام عملی تا ز تو ثواب بخواهم منی که تشنه نبودم چگونه آب بخواهم شبی که بی تو شود صبح بهتر آنکه نیاید تورا بخواب ندیدم چگونه خواب بخواهم