یا صاحب الزمان (عج)   نکرده ام عملی تا ز تو ثواب بخواهم منی که تشنه نبودم چگونه آب بخواهم شبی که بی تو شود صبح بهتر آنکه نیاید تورا بخواب ندیدم چگونه خواب بخواهم هزار و سیصد و اندی سوال در دل من ماند ادب اجازه نداده ز تو جواب بخواهم رضا نده دهمت من قسم به چادر زهرا (س) رضا نده فرجت را از آن جناب بخواهم رضا نده دهمت من قسم به دست اباالفضل(ع) رضا نده که ز عباس(ع) فتح باب بخواهم   جعفر ابوالفتحی