امام کاظم (ع)   بال و پر سوخته را پا بزنی، می افتد شکر، چشمت به دل همچو منی می افتد تو که کوکش نکنی حس نوشتن دارد مرغ عشق تو ز ساز دهنی می افتد