یا صاحب الزمان (عج)   من گمراه عجب منکده ای وا کردم پشت خود را به تو و روی به دنیا کردم سالها در تن تزویر شدم ناپیدا گرگ را در تن یک میش هویدا کردم   امر کردند مرا توبه کنم از عصیان امر را پس زدم و پشت به مولا کردم بر در خانه ی حق حلقه نزد انگشتم خویش را در دل دنیا صفتان جا کردم کاش با توبه ز راه پدرم می رفتم من خیانت به ره آدم و حوا کردم وای بر من که شدم حجت حق در صورت سیرتی نیست مرا سایه شدم بر نورت     جعفر ابوالفتحی