یا صاحب الزمان (عج)   من گمراه عجب منکده ای وا کردم پشت خود را به تو و روی به دنیا کردم سالها در تن تزویر شدم ناپیدا گرگ را در تن یک میش هویدا کردم