خسته ام از همه و از خودم حتی چه کنم شده ام بنده ولی بنده ی دنیا چه کنم بی توکل تر از آنم که به تو تکیه کنم فکر هر روز من این است که فردا چه کنم