یا صاحب الزمان (عج) افتاده ای بودم که دستم را گرفتی مانند نوری در دل من پا گرفتی از آسمان عشق چترت را گشودی یکدفعه در قلب اسیرم جا گرفتی