یا صاحب الزمان (عج) افتاده ای بودم که دستم را گرفتی مانند نوری در دل من پا گرفتی از آسمان عشق چترت را گشودی یکدفعه در قلب اسیرم جا گرفتی تو وارث جود و سخای حیدر هستی ارثیه را از حضرت زهرا گرفتی با گریه روز خویش را شب می کنی آه این شیوه را از زینب کبری گرفتی قبل از وجود لوح از لوح دل ما ضمن تعهد نامه یک امضاء گرفتی یک شب میان خواب دیدم با دو دستت قلب مرا از دار این دنیا گرفتی هر کس درختی کاشت ، محصولش ثمر داد آقا چقدر از نخل ما خرما گرفتی؟ افسوس بعد از قرن ها ای صاحب عصر تازه میان واژه ها معنا گرفتی…