حسین جان (ع)   از سر پلک تو افتاده بن و بنیادم مرغ بام ملکوتم که تویی صیادم تا خود حشر به پای تو فقط سجادم اهل جنت نه و من اهل حسین آبادم