گودال   بارها مردم و هر دفعه به تن جان آمد تا زمانیکه برت زاده ی مرجان آمد اول قصه ی ما خوب شروع شد اما آخرش زیر سم اسب به پایان آمد