یا صاحب الزمان (عج)   از حال عاشق می شود چون با خبر معشوق دنبال عاشق می دود در هر سحر معشوق   هر جا به هر کو بنگری معشوق می بینی در شهر ما می ایستد در هر گذر معشوق