یا صاحب الزمان (عج)   از حال عاشق می شود چون با خبر معشوق دنبال عاشق می دود در هر سحر معشوق   هر جا به هر کو بنگری معشوق می بینی در شهر ما می ایستد در هر گذر معشوق   در سلک ما خدمت به عاشق، کار معشوق است از جان عاشق میکند غم را بدر معشوق   تا اینکه ارشادش کند در جاده ی ارشاد از عاشقش دل می برد با صد هنر معشوق   هر دو به یک اندازه داغ عشق را دارند دارد ولیکن درد سر را بیشتر معشوق   این سوی این عالم اگر عاشق شود گریان آن سوی آن عالم ز جان گیرد شرر معشوق   ای سینه…