مناجات با حضرت سیدالشهداء ع و گریز به روضه ملیکه ی عشق حضرت علیا مخدره رقیه خاتون (س)   آبرو دار عرب آبرویم را بخرد..... اقیانوس ادب آب جویم را بخرد.... من هم از جوی دو دیده، وضویی می سازم تا که یک قطره از آب وضویم را بخرد آرزوم است که تا بام حرم پر بزنم آرزو ساز اگر آرزویم را بخرد!!!! سائلانه به درت ملتمسم یا الله ذکر لبهای دل غمزده ام "ثارالله"