حسین جان (ع)   مرغ حق پر ز تو میخواست عطایش کردی سائلی، زر ز تو می خواست عطایش کردی طفل ، مادر ز تو میخواست عطایش کردی بوسه خواهر ز تو میخواست عطایش کردی     ماه، اختر ز تو میخواست عطایش کردی چشم ، گوهر ز تو میخواست عطایش کردی مالک اشتر ز تو میخواست عطایش کردی فعل ، مصدر ز تو میخواست عطایش کردی هر چه نوکر ز تو میخواست عطایش کردی تیغ پیکر ز تو میخواست عطایش کردی خنجر ، حنجر ز تو میخواست عطایش کردی شمر هم سر ز تو میخواست عطایش کردی من فقط ماندم و این خلوتی کشکولم اشک چشم است شب و روز…