حسین جان (ع)   مرغ حق پر ز تو میخواست عطایش کردی سائلی، زر ز تو می خواست عطایش کردی طفل ، مادر ز تو میخواست عطایش کردی بوسه خواهر ز تو میخواست عطایش کردی