مهدی جان (هعج)   من از زبان شاه و گدا طعنه میخورم دارم به جای آب و غذا طعنه می خورم هر کس رسید یک لگدی زد فتاده را از دوست ، آشنا، بخدا طعنه می خورم