مناجات با خدا و امام رضا (ع) و گریز به روضه حضرت علی اکبر (ع)   مه عشق است بیایید خدا منتظر است بشتابید که ارباب سخا منتظر است بهر بخشایش هر جرم و خطا منتظر است راه گم کرده بیا راهنما منتظر است کاش باشیم، به دربار سلیمان، موری تا به کی قسمت ما هست غم مهجوری