روضه خوان ها آنانکه روضه خوانند با اشک می توانند حرف دلی بگویند از عمق جان بخوانند آنها که عبد یارند ، دائم به پای دارند مستور سر عشقند بی نام و بی نشانند در دست تو خمیرند الحق که بی نظیرند با یک اشاره مستند ، هرچه تو خواهی، آنند بهر غم تو سوزند، با چشم ،چشمه سارند با قلب ، بی قرارند ، از دیده خون فشانند ماهی و مرغ و مشکند ،در یک پیاله اشکند گاهی میان آب و گاهی در آسمانند مائیم و دست خالی ، با سیرتی زغالی ای کاش که کریمان ، ما را ز در نرانند افتاده ایم از پا ، با دیده های دریا ای کاش دست گیرند ،…