روضه خوان ها آنانکه روضه خوانند با اشک می توانند حرف دلی بگویند از عمق جان بخوانند آنها که عبد یارند ، دائم به پای دارند مستور سر عشقند بی نام و بی نشانند