یا علی (ع)   قلم به دست بگیرید و واژه ها بنویسید برای خلق بیایید از خدا بنویسید به عشق نقطه ی منقوش زیر با بنویسید به جای واژه ی معشوق، مرتضی بنویسید به سرسرای خداوند سر بریده بمانید علی علی بنویسید و سر ز ما بستانید