یا علی (ع)   قلم به دست بگیرید و واژه ها بنویسید برای خلق بیایید از خدا بنویسید به عشق نقطه ی منقوش زیر با بنویسید به جای واژه ی معشوق، مرتضی بنویسید به سرسرای خداوند سر بریده بمانید علی علی بنویسید و سر ز ما بستانید کجاست مثل علی در نقوش عشق مصور علی است مصدر طاهر علی است آب مطهر علی است شمس فروزان علی است ماه منور علی است همسر زهرا علی است ساقی کوثر علی است عالی و اعلا ، علی است عرش معلا علی است والی و والا ، علی حقیقت عقبی به حکم عشق ، علی حاکم است و ما همه بنده ز مهر او شود آرام و رام شیر…