یا علی (ع) همین که نام تو بردم ، دهان من عسلی شد و ذوالفقار زبانم به شکل لام علی شد به دور ذهن و خیالم ، طواف کرد جمالت به عشق دیدن رویت ، تصورم زحلی شد