یا علی (ع) همین که نام تو بردم ، دهان من عسلی شد و ذوالفقار زبانم به شکل لام علی شد به دور ذهن و خیالم ، طواف کرد جمالت به عشق دیدن رویت ، تصورم زحلی شد   محمد است علی و علی است جان محمد همانکه دیر تر آمد به دار نامش علی شد نه شعر سازم و شاعر، و اول من از آخر قبول طبع ندارم ، ولی عجب غزلی شد جعفر ابوالفتحی