زبانحال حضرت زينب (س) با حضرت سيدالشهداء (ع) من که از روز ازل شور تو در سر دارم گله از کعب نی و نیزه ی کافر دارم بهردیدار تنت اهل حرم بی تابند من چگونه تن صد چاک تو را بردارم