به مناسبت شهادت امام صادق(ع) هی نکش این طناب را دلسنگ او رفیق خدا و جبریل است این همه ناسزا نگو نامرد با رسول و بتول ، فامیل است پیرمرد است احترامش کن هی نزن با لگد به پهلویش یاد داغ رقیه می افتد جان زهرا نگیر از مویش  جعفر ابوالفتحی