زبانحال حضرت زینب با برادر   تا که دیدم که تنت زیر سم مرکب رفت گفتم آیم به کنار بدنت زار شوم   جعفر ابوالفتحی