حسین جان (ع)   بهر جارو زدن صحن تو مژگان داریم جگر  پاره ز داغ  تو  به دندان داریم مو پریشان شده ی زلف پریشان توایم ما  در آشفتگی عشق تو سامان داریم