سیاسی تا نباشد چیزکی شاعر نگوید چیزها دلخورم از داعشی ها از گنه لبریزها از فروکاران گندم در زمین ری ریا از طلاجویان پست از دست این خونریزها