حسین جان ع حرم ، زیارت "شیب الخضیب" لذت داشت دوباره دیدن قبر "حبیب" لذت داشت تراب ساحت "خدالتریب" لذت داشت عجب اجابت "امن یجیب" لذت داشت