حسین جان ع حرم ، زیارت "شیب الخضیب" لذت داشت دوباره دیدن قبر "حبیب" لذت داشت تراب ساحت "خدالتریب" لذت داشت عجب اجابت "امن یجیب" لذت داشت هزار حیف نبودیم ما ز اهل سحر برای اهل سحر بوی سیب لذت داشت تمام لذت راه حریم تو به کنار پیاده دیدن اهل صلیب لذت داشت دهان حضرت جبریل آب می افتاد چرا که چایی موکب عجیب لذت داشت طبیب نسخه ی ما را شراب ناب نوشت چقدر، مستی مان با طبیب لذت داشت جعفر ابوالفتحی