یا عباس (ع)   چه زیادند کسانی که به کم محتاجند دسته ی خلق همیشه به کرم محتاجند گر چه معشوق محیط است و محاطش عاشق لیک هر عاشق و معشوق به هم محتاجند