یا زینب (س) برای اینکه بیفتم ، به پای حضرت زینب به اشک دیده نوشتم ، برای حضرت زینب خدا کند بنویسد مرا ملیکه ی باران همیشه گریه کن گریه های حضرت زینب به آسمان رود و کار آفتاب نماید هر آنکسی که شود مبتلای حضرت زینب به هوش آید و در دم ز قبر، زنده در آید به گوش مرده رسد گر ، نوای حضرت زینب برو تو حاتم طایی، مرا به خنده نینداز عطای چون تو کجا و عطای حضرت زینب  مدافعان حریمش به روی سینه نوشتند گدای حضرت زینب، فدای حضرت زینب خدا کند که شبیه مدافعان حریمش بدون سر بروم تا سرای حضرت زینب منی که قالی…