یا زینب (س) برای اینکه بیفتم ، به پای حضرت زینب به اشک دیده نوشتم ، برای حضرت زینب خدا کند بنویسد مرا ملیکه ی باران همیشه گریه کن گریه های حضرت زینب