حسین جان (ع)   آرام دل حضرت زهراست حسین(ع) محبوب قلوب و شاه دلهاست حسین(ع) مغز است محمد و علی سلولش دل فاطمه و تمام اجزاست حسین(ع) یوسف سر خویش را به عشقش پی کرد از بس که جمیل و خوب و زیباست حسین(ع) در وقت ورود خود به جنت قطعا فرش قدمش چشم مسیحاست حسین(ع) پیغمبر ما از چه به او "منی" گفت چون میوه ی شاخه های طوباست حسین(ع) ای آن که پر از وسوسه و تشویشی آسایش قلب نا شکیباست حسین(ع) شیرینی کام قلب شیداست حسین(ع) مجنون شده را حضرت لیلاست حسین(ع) از بس که کریم است ، میان گودال با قاتل خود…