حسین جان (ع)   آرام دل حضرت زهراست حسین(ع) محبوب قلوب و شاه دلهاست حسین(ع) مغز است محمد و علی سلولش دل فاطمه و تمام اجزاست حسین(ع)