حسین جانم (ع) عطایم کن که بی لطفت چو عبدی زار و مسکینم نظر بنما که در یک گوشه از شش گوشه بنشینم به وقت مردنم نام تو را هر لحظه می خوانم و از این دلخوشم آن دم تو می آیی به بالینم