یا امام رضا (ع)   اگر شوری به سر دارم ، وگر چشمان تر دارم غزالی خسته ام اما به دل شوق سفر دارم مرا از خود نرنجانی که من محتاج محتاجم بریدم از همه، تنها به دستانت نظر دارم قلم مژگان و کاغذ دل ، مرکب آب چشمانم میان صحن هر دیده، هزاران نامه بر دارم تو مثل من هزاران دل ، و من تنها تو را دارم تو داراتر ز من هستی ، ولی من بیشتر دارم تو در ملک سلیمانی و من مورم به دربارت نباشد نان به دندانم ، زبانی نوحه گر دارم به شب خیزی چشمانت قسم در جوع صیادم ندارم میل یک دانه فقط میل سحر دارد مدال ،الماس و زر…