یا امام رضا (ع)   اگر شوری به سر دارم ، وگر چشمان تر دارم غزالی خسته ام اما به دل شوق سفر دارم مرا از خود نرنجانی که من محتاج محتاجم بریدم از همه، تنها به دستانت نظر دارم