یا حسین (ع)   باز این دل خسته میل حرم داره چون خیلی دلتنگه صحن علمداره