امام حسین - مناجاتی   مادرم من را به غم تعلیم کرد قلب من را بر غمت تسلیم کرد هر چه دارم از دعای مادر است مادرم من را به تو تقدیم کرد     از همان دوران خوب کودکی گریه کردن را به من تفهیم کرد جایگاه قلب معصوم مرا روی خاک کربلا تنظیم کرد   جعفر ابوالفتحی