ترکیب بند مدح و شهادت امام جواد ع دستش همیشه باز و خداوند جود ، بود روی لب ملک ز ثنایش سرود ، بود تنها دلیل خلقت هر آنچه بود ، بود عرش خدای عزوجل را عمود ، بود