یا حسین ع برا تو حنام دیگه رنگ نداره نوکرت جز یه دل تنگ ‌نداره میزنم سرم رو ، رو سنگو میگم دلی که من دارم این سنگ نداره منم و دستای "دریا کرمت" گناهام زیاده اما کرمت من گدامو امیدم فقط به توست پسر حضرت زهرا.... کرمت افتادم به حال احتضار دیگه بزا ، قربونت برم یه بار دیگه من دلم رو به دوعالم نمیدم دلمو کردی تو تار و مار دیگه بزا یک ذره بهت نگا کنم بغلت کنم تو رو صدا کنم من دلم تنگه براتو حق بده خودمو شبیه بوریا کنم یه روزی به زیر پات ، سر میارم سرمو برای اکبر میارم دیگه دیوونه شدم از…