یا حسین ع برا تو حنام دیگه رنگ نداره نوکرت جز یه دل تنگ ‌نداره میزنم سرم رو ، رو سنگو میگم دلی که من دارم این سنگ نداره