مدح امیرالمومنین پدر خاک یعصوب الدین امام علی (ع) سائل کجا کجا شه اکرام ، مرتضاست دست خدا ، حقیقت اسلام ، مرتضاست لا یمکن الفرار من العدل ذوالجلال بر تخت قسط ، مجری احکام ، مرتضاست لا یمکن الفرار من السیف ذوالفقار یکتا امیر صاحب صمصام ، مرتضی است   پیغمبر است شهر علوم و علی در است عارف کجا کجا که علی حوض کوثر است   جبریل خاک زیر قدمهاش هم نشد کس چون علی، امام همام امم نشد قد کسی مقابل مولا علم نشد روحی بدون اذن علی در شکم نشد جز او کسی برای پیمبر ، صنم نشد خورشید جز برای علی در عدم نشد…