مدح امیرالمومنین پدر خاک یعصوب الدین امام علی (ع) سائل کجا کجا شه اکرام ، مرتضاست دست خدا ، حقیقت اسلام ، مرتضاست لا یمکن الفرار من العدل ذوالجلال بر تخت قسط ، مجری احکام ، مرتضاست لا یمکن الفرار من السیف ذوالفقار یکتا امیر صاحب صمصام ، مرتضی است   پیغمبر است شهر علوم و علی در است عارف کجا کجا که علی حوض کوثر است