چگونه بر سر نیزه تو را نظاره کنم روا بود که گریبان ز داغ پاره کنم (1) به جای خواهر تو کاش بوریا بودم دلم هوای تو کرده بگو چه چاره کنم (2)