حسین جان (ع)   بی کفن میل بوریا دارد بی وطن شوق کربلا دارد پر طاووس مال کرکس نیست هر که خواهد تو را ، تو را دارد