یا امام رضا (ع)   تمام عمر دلم سمت و سوی هرجا رفت که عاقبت ره جویم به سمت دریا رفت شدم غلام شهنشاه طوس و فهمیدم که خاک کوی رضا تا به عرش ، بالا رفت از آن زمان که شفاخانه ات به راه افتاد دگر ز روی زبان ها دم مسیحا رفت همینکه نغمه ی نقاره کوه پیما شد صدای نعره ی ناقوس ، از کلیسا رفت شبیه شاخه ی طوبا ثمر به گلشن داد همان که پای ضریحت عقیم و نازا رفت گدا که آمد و مانند شاه و مولا رفت ندار آمد و افتاد و مثل آقا رفت به کیمیای وجودت قسم ، دلم به حرم چو خاک آمد و چون زر نفیس و اعلا رفت فرشته…