یا امام رضا (ع)   تمام عمر دلم سمت و سوی هرجا رفت که عاقبت ره جویم به سمت دریا رفت شدم غلام شهنشاه طوس و فهمیدم که خاک کوی رضا تا به عرش ، بالا رفت