یا حسین (ع)   وقتی که هست تا به ابد محو ذات، سر هرگز مباد بر بدن نوکرات، سر ای آنکه که هست اول هر ربنات، دل ای سر که هست حاجت هر آتنات، سر تو مرکزیتی و به هنگام حشر و نشر می آورند از بدن ما برات، سر تا سر سرای رگ زن حبل الورید رفت هر کس گذاشت بی من خود زیر پات، سر شش دوره را تو دور زدی در مدار عقل قبل از ازل زدی به دل کائنات ، سر گفتی انالعبید و خدا هم تو را نوشت آندم قلم گذاشت به روی دوات ، سر زیباترین جمیل جمال مصوری هی می زنند بهر سرت سابحات ، سر کشتی اسرعی و چراغ هدایتی از تن بریده ای تو…