یا حسین (ع)   وقتی که هست تا به ابد محو ذات، سر هرگز مباد بر بدن نوکرات، سر ای آنکه که هست اول هر ربنات، دل ای سر که هست حاجت هر آتنات، سر