عرفه ...عرفه روضه زینب چقَدَر می چسبد عرفه دیده ی بارانی و تر می چسبد عرفه بال بگیرم ز دم روضه ی تو بزنم تا حرم پاک تو پر می چسبد   عرفه گریه کنان خاک بریزم بر سر و بماند ز غمت در دل اثر می چسبد حال که هیچ کسی نیست نگاهم بکند بکنی بر من بیچاره نظر میچسبد کربلا رفتن زینب به همه تبیین کرد بروی در ره طوفان خطر میچسبد وقت روضه است بیا پا روی چشمم بگذار خواندن روضه بدون تو مگر می چسبد سر ارباب جدا شد جلوی نهر فرات روضه خوان روضه بخوان روضه ی سر می چسبد قتلگه بودم و دیدم که کسی می گوید چقدر نیزه…