یا حیدر ابوتراب(ع)   نوشتم یا علی لبهای میثم گفت یا حیدر تپش های دل زارم منظم گفت یا حیدر به جنت قنبر مولا دمادم گفت یا حیدر صدا آمد ز مکه آب زمزم گفت یا حیدر   و اینک عاشق حق است بر لب ذکر او دارد خوشا آنکه میان صحن او از می وضو دارد   وضو از آب انگور نجف بسیار دلچسب است تلو خوردن از این مستی بالاجبار دلچسب است و خوردن بعد از آن بر هر در ودیوار دلچسب است ز ما انکار و از ساقی می اصرار دلچسب است   می پیمانه با ساقی کوثر گفتگو دارد خوشا آنکه میان صحن او از می وضو دارد   به…