یا حیدر ابوتراب(ع)   نوشتم یا علی لبهای میثم گفت یا حیدر تپش های دل زارم منظم گفت یا حیدر به جنت قنبر مولا دمادم گفت یا حیدر صدا آمد ز مکه آب زمزم گفت یا حیدر   و اینک عاشق حق است بر لب ذکر او دارد خوشا آنکه میان صحن او از می وضو دارد