مدح امیر المومنین علی علیه السلام   ای که از کنج لبت " الله اکبر " ریخته آبرویت ، آب ، روی حوض کوثر ریخته در تکثر هم مقام آدمی اولاست پس پیش پایت ، بیشتر از حور ، "قنبر " ریخته مادرت "بنت اسد" هست و خودت هم حیدری از دم یک غرشت صد " مالک اشتر " ریخته عضوها سر را برای وصل سر باید دهند هر شهیدی بهر تو سر را ز پیکر ریخته تو مقام " قاب قوسینی " به معراج رسول در سماوات تو جبریل امین پر ریخته شکر لله آش را با جاش نوشاندی به ما نام تو باید شود "ساقی…