مدح مولی الکونین امیرالمومنین علی ع   برای مدح حیدر در دهان خود زبان دارم ازین رو بر لبم هر دم کلامی در فشان دارم دخیل جان خود را بر در این آستان دارم رگ حبل الوریدم را به دستش ریسمان دارم   که گفته من نظر بر نهر دلجوی جنان دارم چرا که در دلم عشق امیرمومنان دارم   به عشق تیغ ابرویش ، تن جبریل ، بی سر شد یکی از ذره های زیر پایش ، مالک اشتر شد تمام عمر او بهر رضای حق فقط سر شد ازین رو اولین حرف اذان ، الله اکبر شد   نخواهم تاج شاهی را که عشقی بی کران دارم چرا که در دلم عشق امیر…