مدح مولی الکونین امیرالمومنین علی ع   برای مدح حیدر در دهان خود زبان دارم ازین رو بر لبم هر دم کلامی در فشان دارم دخیل جان خود را بر در این آستان دارم رگ حبل الوریدم را به دستش ریسمان دارم   که گفته من نظر بر نهر دلجوی جنان دارم چرا که در دلم عشق امیرمومنان دارم