مولای یا مولای یا امیرالمومنین یا امیرالبرره   اگر که جامه ی مردی تمام ابریشمین باشد وگر سر تا به پای او زر و در و نگین باشد اگر او مالک ملک عراق و هند و چین باشد بسوزد در دل دوزخ چو هیزم آتشین باشد   اگر او دشمن مولا امیرالمومنین باشد مقام آدمی سر هست و حیدر سرنشین باشد