شعر و مدح امام حسن مجتبي (ع) و حضرت زهرا (س) تا که چشمم ز دم روضه ی تو دریا شد مرد دل سوخته ای گفت #حسن (ع) غوغا شد روضه خوان گفت در آن کوچه چه بلوایی بود قامت مادرت از ضرب غلافی تا شد   سرِ احقاق فدک فاطمه (س) بد خورد زمین مادر تو سرِ تقسیم فدک منها شد جنگ زهرا (س) سرِ امر پدرش بود ، که گفت: وسط کوچه سرِ مِلکِ فدک دعوا شد؟ لگدی خورد به در ، در به سر مادر خورد میخ در ، در وسط سینه ی زهرا جا شد مادری که وسط معرکه ها گم شده بود آخرش زیر در بیت علی (ع) پیدا شد جنت، عَل بود که روزی الف قامت تو…