شعر و مدح امام حسن مجتبي (ع) و حضرت زهرا (س) تا که چشمم ز دم روضه ی تو دریا شد مرد دل سوخته ای گفت #حسن (ع) غوغا شد روضه خوان گفت در آن کوچه چه بلوایی بود قامت مادرت از ضرب غلافی تا شد