علی جان مددی   تا دل سخن از حضرت حیدر به زبان برد جبریل امین گفته ی جان را به جنان برد   پروانه ی دل سوخت و طاووس بهشتی خاکستر آن را طرف سوختگان برد   من رندتر از کعبه در اجسام ندیدم او مهر علی را به دل ساختمان برد   تا جام هوالحق به لب اهل یقین خورد این شیشه شکسته شد و هوش از سرشان برد   من کج دهن اما کلمات قلم دهر از گوشه ی منقار کجم فیض کلان برد    جعفر ابوالفتحی