علی جان مددی   تا دل سخن از حضرت حیدر به زبان برد جبریل امین گفته ی جان را به جنان برد   پروانه ی دل سوخت و طاووس بهشتی خاکستر آن را طرف سوختگان برد