مدح مولی الکونین اباالحسنین ع امیرالمومنین ع   هر جا که نام حیدر کرار می آید اشهد ز نای گنبد دوار می آیدهر وقت میگویم علی عشق خداوند استکوه و در و دریاچه به اقرار می آید گشتن پی ِ معنای سِرُّالله لازم نیست تو "هو" بکش گنجینه ی اسرار می آید