مدح مولی الکونین اباالحسنین ع امیرالمومنین ع   هر جا که نام حیدر کرار می آید اشهد ز نای گنبد دوار می آیدهر وقت میگویم علی عشق خداوند استکوه و در و دریاچه به اقرار می آید گشتن پی ِ معنای سِرُّالله لازم نیست تو "هو" بکش گنجینه ی اسرار می آید   مست زمین نِی جفم اینجا که می آیم دست خود من نیست.... این اشعار می آید در این زمین هرچه بریزی سود می بخشد اینجا گدا بکـّار ، سلطان بار می آید دنبال تاکی ؟ بی گمان آنرا نخواهی یافت انگور ، اینجا از در و دیوار می آید ای منکر حیدر بترس از گفته…