مدح یعصوب الدین کهف الوری امیرالمومنین (ع)   منه افتاده از مستی، کمی امداد می خواهم خرابم ، عاشقم، مستم ، دلی آباد می خواهم به شهر نی جفم لطفی از این بنیاد می خواهم از آن قرآن ناطق آیه ی ارشاد می خواهم   دلی دارم به دستان وصی پیک دین ، حیدر منم، کلبی ز اکلاب امیرالمونین ، حیدر