مدح مولی الموحدین امیرالمومنین (س)   قصد کردم بنویسم ز تو من ابیاتیز تو که ذکر لب هر ملک جناتی رب و مربوب ، امام همه ی ذراتی سنگ قسطاسی و خود مو بکش از جغراتی