مدح مولی الموحدین امیرالمومنین (س)   قصد کردم بنویسم ز تو من ابیاتیز تو که ذکر لب هر ملک جناتی رب و مربوب ، امام همه ی ذراتی سنگ قسطاسی و خود مو بکش از جغراتی تالی حقی و معنای صفات ذاتی باب قدر و قلم و نون و شب خیراتی کاتبی ، عین کتابی ، ورقی ، کلماتی قبله از هر جهتی و وطن الحاجاتی عسکر الاسمه فی موطن مخلوقاتی آشکارا شه ملک دل مکنوناتی امر معروفی و نهی، از همه ی شهواتی خلق ، حیران تو و خود به خدایت ماتی شاکلات از تو گرفتند چه تشکیلاتی سابحات از تو گرفتند چه تسبیحاتی قابض روحی و مُحیی إ دل امواتی…