مدح حضرت امیرالمومنین (ع)   مثل زنبور که با شهد، عسل می سازد حرکتت از بر آیات غزل می سازد فرض، تمثال تو از روز ازل می سازد ارض، با گودی چشم تو جبل می سازد این چه سری است که در عرصه ی معراج، خدا نزد چشمان نبی از تو بدل می سازد تو نخواهی جمل از بطن، بَقر می سازد تو بخواهی بقر از بطن، جَمَل می سازد خالقت روز قیامت که همه حیرانند با ولای تو ز افعال ، عمل می سازد کعبه ، هستی و پس از رمی منیات ز دل یوسف مصر سر از بهر تو کل می سازد بطن هر آیه ی قرآن کریم از عملت بهر پیغامبرش مِثل و مثَل می سازد گرد…