مدح حضرت امیرالمومنین (ع)   مثل زنبور که با شهد، عسل می سازد حرکتت از بر آیات غزل می سازد فرض، تمثال تو از روز ازل می سازد ارض، با گودی چشم تو جبل می سازد