مدح جانشین خدا روی زمین- امیرالمومنین (ع)   عراقی گشته ام دیگر من اینجا همدمی دارم و امشب در میان صحن نی جف عالمی دارم کنار کعبه ی قلبم به چشمم زمزمی دارم علی گویان به لبهایم چه اسم اعظمی دارم!   چرا امشب من از اوصاف فردوس برین گویم؟ تو حیدر گوی و من هم یا امیرالمومنین گویم