مدح حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام)   چنانکه ماهی تشنه به آب، محتاج است تراب ما به ید بوتراب ،محتاج است که گفته شمس ، خودش بی نیاز از نور است به امر و نهی علی ، آفتاب، محتاج است کتاب ناطق حق ، مرتضی است ای عالم رسالت نبوی به کتاب، محتاج است عمل برای خدا کرد و مزد را پس داد مگر که عاشق حق به ثواب، محتاج است نبی است شهر علوم و علی است دروازه نبی برای ورودش به باب، محتاج است علی است ، حبل متین و فتاده در ظلمت به قعر چاه ، به لطف طناب، محتاج است کجاست صبح الستش کجاست بیداری? مگر چقدر زمانه…