مدح حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام)   چنانکه ماهی تشنه به آب، محتاج است تراب ما به ید بوتراب ،محتاج است که گفته شمس ، خودش بی نیاز از نور است به امر و نهی علی ، آفتاب، محتاج است